مرکز و سند تحول

بسم الله الرحمن الرحیم

1مرکز پژوهش های آموزشی شهید مهدوی

 

ما در آموزش و پرورش احتیاج به تحول داریم

(بیانات مقام معظم رهبری 12/ 2/ 1385 )

مرکز پژوهش های شهید مهدوی گامی در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که فرازهایی از آن به شرح زیر به نظر می رسد:

 

–        گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش و ارزشیابی،خلاقیت و نوآوری،نظریه پردازی و مستند سازی تجربیات علمی-تربیتی بومی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی.

–        بهره مندی هوشمندانه از فناوری های نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی بر نظام معیار اسلامی.

–        گسترش بهره برداری از ظرفیت آموزش های غیرحضوری و مجازی در برنامه های آموزشی و تربیتی ویژه معلمان، دانش آموزان و خانواده های ایرانی در خارج از کشور براساس نظام معیار اسلامی و با رعایت اصول تربیتی از طریقه شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات

–        ایجاد شبکه پژوهشی فعال و فراگیر در درون ساختار نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با استفاده از فناوری های نوین و در قالب شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات

–        توسعه ظرفیت ها و توانمندی های آموزشی و پرورشی برای حضور فعال و سازنده در صحنه های بین المللی و منطقه ای در راستای تحقق اهداف و ماموریت های مندرج در قانون اساسی و سند چشم انداز و سیاست های کلی مقام معظم رهبری و برنامه های پنج ساله

–        استفاده بهینه از ظرفیت های موجود برای گسترش فرهنگ تفکر و پژوهش در بین مدیران، مربیان و تأمین پژوهشگر مورد نیاز نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی وحمایت از پژوهشگران فعال و مجرب

–        تدوین نظام جامع حمایت از پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش و هدایت موضوعات و اهداف پژوهشی در راستای تحقق اهداف تعلیم و تربیت رسمی

–        برقراری ارتباط سازمان یافته مراکز علمی  پژوهشی با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در سطح ملی و منطقه ای و بهره مندی از پشتیبانی علمی و تخصصی حوزه های علمیه و موسسات آموزش عالی و مراکز آموزش فنی و حرفه ای به ویژه دانشکده های علوم قرانی،علوم تربیتی و روانشناسی در مدارس

–        آینده پژوهی و پایش تحولات مؤثر بر تعلیم و تربیت رسمی عمومی به منظور ایفای نقش فعال در مواجهه با چالش های پیش رو در عرصه های مختلف

–        بهسازی و تحول در نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی، مالی و اداری و زیرساخت های کالبدی

–        بهره مندی هوشمندانه از فناوری های نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی بر نظام معیار اسلامی

–        طراحی، تدوین و اجرای برنامه درسی ملی با بهره گیری از تجهیزات و فناوری های نوین آموزشی و تربیتی در راستای اهداف

–        حمایت های مادی و معنوی از طرح های موفق و نوآوری های تربیتی بومی،مستندسازی و انتشار یافته های پژوهشی در داخل و خارج از کشور و ایجاد بانک اطلاعات فعال و کارآمد

–        ایجاد شبکه ای از محیط های یادگیری مانند پژوهش سراها، اردوگاه ها، خانه های فرهنگ، کتابخانه های عمومی، نمایشگاه ها و موزه های تخصصی علوم و فناوری، مراکز کارآفرینی،ورزشگاه ها و سایر مراکز مشابه و برقراری تعامل اثر بخش مدارس با این محیط ها، با رعایت اصل غنی سازی محیط مدرسه با همکاری سایر دستگاه ها

–        فراهم آوردن سازوکارهای قانونی برای حضور فعال و مؤثر مسئولین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در نهادهای سیاست گذار و تصمیم ساز فرادستی به عنوان یکی از ارکان تعالی و پیشرفت همه جانبه و پایدار کشور

–        توسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندی های حرفه ای به شکل فردی و گروهی میان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلی و ملی و ایجاد فرصت های بازآموزی مستمر علمی و تحقیقاتی و مطالعاتی و برگزاری جشنواره های الگوی تدریس برتر واختصاص اعتبارات خاص برای فعالیت های پژوهشی معلمان

–        رصد کردن تحولات نظام آموزش و پرورش و تربیت معلم و تحولات علمی در حوزه علوم تربیتی در سطح منطقه، جهان اسلام و بین الملل و بومی سازی تجربیات ویافته های مفید آنها و بهره مندی آگاهانه از آنها در چارچوب نظام معیار اسلامی

–        اصلاح و به روزآوری روش های تعلیم و تربیت با تأکید بر روش های فعال،گروهی، خلاق با توجه به نقش الگویی معلمان

–        استقرار نظام خلاقیت و نوآوری در آموزش و پرورش در راستای تربیت جامع و بالندگی معنوی و اخلاقی و حمایت مادی و معنوی از مدیران، مربیان و دانش آموزان خلاق و نوآور و کارآفرین

–        ایجاد سازوکارهای قانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزشیابی عملکرد نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

–        حاکمیت برنامه محوری به جای کتاب محوری و تولید بسته آموزشی دربرنامه های درسی با رعایت اصل معلم محوری

–        حمایت های مادی و معنوی از کرسی های نظریه پردازی در علوم تربیتی و روش های تعلیم و تربیت و فراهم آوردن زمینه کاربست یافته های جدید و نوآوری در مدارس و نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی با همکاری حوزه های علمیه، دانشگا ه ها و مراکز علمی و پژوهشی