در معاینات دوره ای خانه ی کودک  روز شنبه  مورخ 93/8/17  در طرح همگانی آمبلیوپ ( تنبلی چشم ) از کودکان معاینه ی چشم بعمل آمد ، کارت سلامت برای آنان صادر شد ؛ برخی از کودکان به چشم پزشک ارجاع داده شدند .

IMG_0974 IMG_0980