معرفی مرکز پژوهش

بسم الله الرحمن الرحیم

1مرکز پژوهش های آموزشی شهید مهدوی

آموزش و پرورش مبنای توسعه پایدار و بلندمدت هر کشور است و پویایی نظام آموزشی از ضروریات ملی است.با توجه به تغییرات و تحولات اساسی در روش ها،امکانات و محتواهای آموزشی،پژوهش-نوآوری-به روزآوری از ضروری ترین الزامات نظام های آموزشی سنتی از جمله آموزش در کشور ما است.

مجتمع آموزشی شهید مهدوی که سعی نموده تا حد امکان پیشگام در بهره گیری از پژوهش های آموزشی و نیز از تجربیات جهانی جهت ارتقای آموزش کشور باشد،اقدام به تاسیس مرکز پژوهش های آموزشی در دو گروه روش های نوین آموزشی و آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات(ICT) نموده است.نمونه ای از مطالعات و برنامه های مورد نظر به شرح زیر است:

–        بومی سازی و ارزیابی IB (به عنوان یک روش اثرگذار آموزش جهانی)

–         مطالعه تطبیقی دستاوردها و مشکلات بکارگیری ICT در مدارس

–        طرح آزمایشی آموزش مجازی در مقطع دبیرستان

–        تغییرات ضروری در بومی سازی آموزش های مجازی با استفاده از تجربیات سایر کشورها

–        تاثیرات مثبت و منفی آموزش های مبتنی برICT  در چهار مقطع پیش از دبستان،دبستان،راهنمایی و دبیرستان(مدارس هوشمند)

–        مطالعه تطبیقی روش های کیفی آموزش در مقطع متوسطه در جهان

–        بررسی نظام ارزشیابی کیفی در دوره دبیرستان در ایران

–        نظام آموزشی قبل از دانشگاه و مسئله کنکور

–        سیستم آموزشی کیفی در مقطع متوسطه در ایران:ضرورت و نحوه اجرا

–        مسئله تدوین،نشر و استفاده کتاب های درسی

–        نظام آموزشی و رسالت های شهروندی دانش آموزان به عنوان شهروند مسئول

–        ارتقای روحیه پژوهش محوری در نظام آموزشی قبل از دانشگاه.