در یک روز قشنگ و زیبای برفی که خدا  از دل آسمان آبی مهربانیش را به ما بخشید، شادمانه های نوآموزان را با مهربان ترین آدم برفی دنیا به تصویر کشیدیم و نمایشگاهی از تصاویر زیبایشان در پیش دبستان برگزار کردیم .