بازگشایی مقطع متوسطه یک در مجتمع آموزشی شهید مهدوی