“مهر در مهدوی”

آغاز سال تحصیلی 1402 در پیش دبستان پسرانه مجتمع آموزشی شهید مهدوی