موفقیت دانش آموزان پایه هفتم روژینا بزرگی نیا و عسل عرسین  در جشنواره نوجوان خوارزمی در محور آزمایشگاهی  و  راهیابی آنها به رقابت در 5 گروه برتر استانی را پاس می داریم. برای آنها آرزوی موفقیت های روز افزون را از خداوند متعال خواستاریم.

روژینا بزرگی نیاعسل عرسین