برندگان جشنواره پژوهشی جابر (پایه چهارم) در یک قاب.