کوچک هستند اما تفکرات بزرگ دارند. دخترانی که با قلم خود ودر مصاف با رقبای بین المللی توانستند بدرخشند و عنوان نخست را در مسابقات مقاله نویسی کسب کنند.
در خشش نویسنده های کوچک (ویانا سجادی و مانترا پوراحمدی) را در مسابقات بین المللی مقاله نویسی با موضوع” sustainable living” تبریک می گوییم.