آزمون علمی سنجه در تهران برگزار شد و دانش آموزان متوسطه دو شهید مهدوی موفق شدند رتبه های یک رقمی را کسب نمایند.

در این آزمون بهار کریمی، هلیا فضل

1   e

2

 

33