گرامی داشت مقام پرستار و تجلیل از مربیان بهداشت دبستان