روز جهانی کودک بهانه ای شد تا دانش آموزان مقطع دبستان دخترانه مجتمع شهید مهدوی یک روز متفاوت را در دبستان خود تجربه کنند. بازی های شاد و مفرح گروهی یکی از فعالیت های دانش آموزان در این روز بود. بازی هایی با هدف آموزش همکاری و اتحاد که در کنارآن احترام به قانون را نیز یاد گرفتند. به این شکل با یک بازی دسته جمعی نظم، احترام به قوانین،رقابت و همدلی و شاد بودن را آموختند. ساخت تابلوی روز کودک با تصاویر نقاشی شده از کودکان سراسر دنیا نیز برنامه ای بود که دانش آموزان به بهترین شکل آنرا اجرا کردند.