دانش آموزان پایه اول به مناسبت میلاد حضرت زینب دلسوزی ومحبت را در قالب نقاشی ودانش آموزان پایه های دوم تا چهارم  در قالب نوشته به تصویر کشیدند .