همه روزه در نمازخانه دبستان دانش آموزان پایه های سوم تا شششم نماز جماعت برگزار می کنند