دانش آموزان پایه های اول ودوم با برگزاری نمایشگاه طرح جابر دانسته ها وپژوهشهای خودرا به معرض نمایش گذاشتند .