نمایشگاه ” محافظان کوچک زمین ، حامیان بازیافت “ روز شنبه مورخ 95/8/29 در دبستان برگزار گردید . در این نمایشگاه دانش آموزان از آثار و دست ساخته های دانش آموزان پایه دوم دیدن کردند .