در جلسه ی نهم که روز یکشنبه بیستم دی ماه در پیش دبستان برگزار گردید موضوع تربیت دینی در کودکان  بررسی شد ، خانم دکتر نجفی به عوامل موثر و اصول آموزش مفاهیم دینی برای کودکان  اشاره نمودند. مربیان روش آموزشی مفاهیم دینی را به اشتراک گذاشتند .

IMG_9659