در مراسم صبح گاه روز دوشنبه مورخ 25 دی ماه 96 زنگ هوای پاک در پیش دبستان نواخته شد ، همیاران محیط زیست از هر کلاس معرفی شدند، نوآموزان هم پیمان شدند تا از آب ، هوا و خاک کره زمین مراقبت کنند و در حفظ محیط زیست بکوشند .

۲۰۱۸۰۱۱۵_۰۸۲۰۲۸  ۲۰۱۸۰۱۱۵_۰۸۳۱۴۷  ۲۰۱۸۰۱۱۵_۰۸۴۳۳۱