و ما طاق نصرتی به وسعت بهار به دلهایمان بسته ایم برای کمک به دوستان نیازمندمان …

 

IMG_4135      IMG_4216 IMG_4249      IMG_4615 IMG_4618       IMG_4622 IMG_4624   IMG_4667 IMG_4682 IMG_4707