همایش کلاس های پیشرفته با حضور اولیا و کادراجرایی مقطع متوسطه یک در تاریخ 12/5/98 برگزارشد تا خانواده ها با برنامه های در نظر گرفته شده سال تحصیلی جدید این مقطع آشنا شوند.

دراین جلسه خانم حسینی(مسئول مقطع) پیرامون فعالیت های آموزشی مقطع متوسطه یک و کلاس های advance  توضیحاتی را برای حاضرین ارائه کرد.

خانم سلگی(مدیر مجتمع) نیز نحوه فعالیت کلاس های پیشرفته در سال تحصیلی پیش رو را تبیین کرد.

در پایان این همایش دکتر کعبی نژاد پیرامون اهمیت کلاس های پیشرفته برای دانش آموزان  advance  و آشنایی با ساعات برنامه آموزشی وجزئیات نحوه فعالیت آن سخنرانی کرد.

در ادامه ، برنامه آموزشی کلاس ها در اختیار اولیا قرار گرفت و جزئیات برنامه توضیح داده شد. درحاشیه برگزاری همایش کلاس های پیشرفته مرحله تکمیلی ازمون تعیین سطح دا نش آموزان advance مقطع متوسطه 1 نیزبرگزار گردید.