…و سهم من از آسمان آبی عنوان برگزاری نمایشگاهی بود که در ایام تعطیلات آلودگی هوا، در قالب طرح نقاشی مادر و کودک ، به اجرا در آمد تا نوآموزان ضمن برقراری ارتباط در ایام تعطیلات با مدرسه ،نسبت  به حفظ محیط زیست شان مسئولیت پذیر باشند .