روز یکشنبه مورخ 98/8/19 در ادامه ی فعالیت های بهداشت پیش دبستان ،  اندازه گیری قد و وزن  جهت پایش رشد انجام شد .