در صبح گاه  19 بهمن ماه 98 ، سرود ملی جمهوری اسلامی ایران طنین اندازواحد پیش دبستان بود ،  از پرچم ایران صحبت شد پرچمی که مزین به نام الله است؛ پرچمی که با دستان کوچک ما برافراشته شد سرسبزی و صلح و دوستی و چگونگی دفاع از سرزمینمان با علم و پژوهش  ، سرمشق درس امروزمان شد .

همنوا شدیم و سرودیم:

آباد باش ای ایران          آزاد باش ای ایران 

از ما فرزندان خود        دل شاد باش ای ایران