پژوهش-متوسطه یک

 
موفقیت دانش آموزان پایه هفتم ، روژینا بزرگی نیا و عسل عرسین  در جشنواره نوجوان خوارزمی در محور آزمایشگاهی  و  راهیابی آنها به رقابت در 5 گروه برتر استانی
 
 

روژینا بزرگی نیا         عسل عرسین