عنوان پروژه : شبیه‌سازی چراغ راهنما همراه با حرکت اتومبیل‌ها  
دانش آموزان  :مریم رضایی،نرگس دعاگو ،کیانا ربیعی
دبیر راهنما: خانم محمدی
 چکیده: در این پروژه دانش آموزان  یک نرم افزار جدید می‌نویسند که می‌تواند برنامه‌های مربوط به یک چراغ راهنمایی را اجرا کند. روشن و خاموش کردن چراغ‌های سبز، زرد و قرمز طبق برنامه داده شده، نعیین زمان برای هر یک از مراحل کار، انجام خودکار ترتیب مراحل طبق برنامه و …. از ویژگی‌های این برنامه نرم افزاری است.
 ……………………………………………………………………………………….
عنوان پروژه: شبیه سازی ماشین حساب مهندسی 
دانش‌آموزان:ملیکا ضیا ء الدینی ، شایسته سیاری
دبیر راهنما: خانم محمدی
چکیده: در این پروژه دانش آموزان یک نرم افزار جدید برای  ماشین حساب مهندسی می نویسند بطوریکه کلیه محاسبات را طبق برنامه را انجام دهد.