مجتمع آموزشی شهید مهدوی برای سومین سال متوالی از دانش آموزان واجد شرایط و علاقه مند در رشته علوم انسانی در پایه های دهم،یازدهم و دوازدهم ثبت نام به عمل می آورد.