از آنجایی که بازدید مکمل یادگیری و آموزش است . نوآموزان پیش دبستان روز یکشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت از کتابخانه مرکزی و رصد خانه ماهانی مجتمع آموزشی شهید مهدوی بازدید کردند.