روز دهم اردیبهشت ، گرامی داشت روز ملی خلیج فارس بود نوآموزان با شعار ” خلیج فارس بود و می ماند”فعالیت هایشان را با همدلی و همکاری در کلاس انجام داده و به سی امین نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی ارائه دادند.