در ادامه برگزاری کارگاه های دانش افزایی اولیا،جلسه مربوط به اضطراب وشناخت آن در محل سالن کنفرانس از ساعت 8 الی 10 صبح تشکیل شد.