دانش آموزان گروه موسیقی متوسطه یک مجتمع شهید مهدوی در مسابقات موسیقی منطقه یک موفق شدند مقام اول را به خود اختصاص دهند .

اعضای گروه :

هديه ظهوريان
پانيذ پروين روحاني
مهتا فخرايي راد
پرنيان پورزاهد
رودابه عبداللهي پناه

موسیقی