مسابقه درسنامه غدیریه در سطح منطقه یک آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد و خانم مهری نجفی دبیر قران مقطع متوسطه یک مجتمع آموزشی شهید مهدوی رتبه اول را کسب نمودند.

sssssssssss