دانش آموزان مقطع متوسطه 2 مجتمع آموزشی شهید مهدوی در  جشنواره ملی دانش آموزی ابن سینا موفق به کسب مقام دوم و سوم شدند.
کسب مقام دوم با موضوع تولید سوخت بیودیزل از پسماندهای خانگی در گرایش انرژی های تجدیدپذیر توسط دانش آموزان مهرو منصوری، غزل زارع، پرناز میردهقان، نیکی قبایی
کسب مقام سوم با موضوع تولید سوخت قابل اشتغال با استفاده از زباله های تر توسط دانش آموزان سپینود خرقانیان، روژینا بزرگی نیا