در راستای برگزاری دوره های ایران مهارت وطرح دادرس ، مقطع متوسطه یک مبادرت به تشکیل کلاسهای کمکهای اولیه برای دانش آموزان نمود.

همچنین با توجه به حساسیت سن دانش آموزان مقطع متوسطه یک،کلاس آموزشی برای پاسخگویی به سوالات دانش آموزان این مقطع درباره بهداشت دوران بلوغ با حضور یکی از متخصصین این حوزه برگزار شد.