هوالکریم”
درودی خالصانه و ارادتی خاضعانه محضر شما که مظهر مهربانی هستید.
به رسم ادب و احترام،ازعمل خیر خواهانه و همیاری شما همراهان گرامی درتهیه هدایا برای دانش آموزان محروم روستای منوجان کمال تشکر را دارم.
با عنایت به اینکه خدمت به خلق عین عبادت خالق است، از خداوند رحمان آرزوی موفقیت وشادکامی رابرایتان مسالت دارم.
مجتمع آموزشی شهید مهدوی