ثبت نام کنکور دانش آموزان پایه دوازدهم در مقطع به منظور انجام صحیح مراحل ثبت نام و حفظ آرامش دانش آموزان