در روزهای پایانی فروردین ماه ،برای آشنایی بیشتر با مفهوم گذر زمان و تقویت مهارت مشاهده و گوش دادن کودکان از موزه ی تماشا گه زمان بازدید کرده و با انواع ساعت از جمله : ساعت شنی ، آفتابی ، سوختنی ، دیواری ، مچی و … آشنا شدند .

IMG_9668 IMG_9644IMG_9620