دانش آموزان پایه دوم به مناسبت هفته سلامت به اردوگاه شهید مهدوی رفتند.ایشان همراه با سه تن از پدران خود و مربیانشان پس از کوهنوردی به محل اردوگاه شهید مهدوی رسیدند این در حالی بود که جناب آقای دکتر رافعی همراه پسرانمان در محل اردوگاه حضور داشتند.جناب آقای دکتر رافعی با صحبت برای دانش آموزان و تقسیم آنها به و همچنین با امتیاز دهی به گروهها دوگروه حس رقابت سالم را در میان دانش آموزان برانگیختند ،دانش آموزان با ساخت بادبادک همکاری وکمک به یکدیگر را بطور ملموس تجربه نمودند.در پایان با ساخت غذا با همکاری پدرانشان و ناهار را با چاشنی محبت و همیاری در فضای صمیمانه ای میل نمودند.