دانش آموزان مقطع متوسطه یک در روز نیک زیستی به دل طبیعت رفتند و روز نیک خود را با کوهپیمایی و صرف یک صبحانه سالم پشت سر گذاشتند.تابه این شکل نیک زیستن را در هوای پاک و صبحانه ای ساده اما پرانرژی و مقوی تجربه کنند.در این کوه پیمایی دانش آموزان کار گروهی،دوستی با طبیعت، احترام و حفظ محیط زیست را نیز آموختند.