به مناسب 13 آبان ماه و روز دانش آموز مطالب و تراکت هایی بر روی بردها نصب گردید .

مسابقات ریاضی و سرود بین دانش آموزان و معلمین برگزار گردید و در پایان به رسم یادبود کتاب هایی با توجه به گروه سنی دانش آموزان اهدا گردید .