خلیج فارس چون زمرد بر نقشه ایران می درخشد،نوآموزان پیش دبستان روز دهم اردیبهشت ماه روز ملی خلیج فارس را گرامی داشتند،  و با هم سرود عشق ورزی به وطن را سردادند .

تا ایران هست نامت جاودان است .وطن یعنی خلیج همیشه فارس