سیزده آبان تورا خوب می شناسم تاریخ میهنم در این روز تلالویی خدایی دارد .

اکنون نگاهم کن من دانش آموزم دانش آموز …

IMG_0061

IMG_0009

IMG_0040

 

13 آبان روز دانش آموز گرامی باد