گرامی داشت سیزده آبان ، اولین سال زندگی دانش آموزی در مدرسه .

IMG_4301 IMG_4339 IMG_4356 IMG_4362 IMG_4394 IMG_4398 IMG_4449

اهدا کتاب در روز دانش آموز