بخوان که دانایی ، توانایی است و کتاب کلید گنج آن است .

اگر به کودکانمان عشق به خواندن را بیاموزیم به آن ها یک هدیه جادویی داده ایم؛ هدیه ای که زندگی آن ها را چنان سرشار خواهد کرد که هیچ چیز دیگر نمی تواند جای آن را بگیرد . 

فعالیت های انجام شده در هفته ی کتابخوانی :