به منظور روز نیک زیستی دانش آموزان پایه هفتم و هشتم از مقطع متوسطه شهید مهدوی ،روز سه شنبه مورخ 97/12/21 مراسم سفره هفت سین، روایت  تاریخچه چهارشنبه سوری توسط یکی از دانش آموزان و کاشت نهال با اهداف آشنایی دانش آموزان باتاریخچه و سنت های کهن و نماد های سفره هفت سین، ارتباط و فعالیت های گروهی و تاثیر فضای مثبت و شاد در روز نیک زیستی بین دانش آموزان، ایجاد فضای سبز،ایجاد هوای پاک با کاشت نهال داشتند .