مجتمع آموزشی شهید مهدوی با بیش از سی سال سابقه فعالیت در حوزه آموزش مفتخر است از سال 74 مراسم فارغ التحصیلی دانش آموزان این مجتمع را در خاطره خود به یادگار ثبت کند .با توجه فارغ التحصیلی بیش از 2600 نفر دانش آموز در طی 24 دوره ی آموزشی از سالهای 74 تاکنون این بخش به منظور ارتباط فارغ التحصیلان با مجتمع در نظر گرفته شده است که با توجه به شرایط فعلی تحصیلی و شغلی آنها این همکاری و تعامل صورت پذیرد.

***فارغ التحصیلان سال 1399***

***فارغ التحصیلان سال 1398***

***فارغ التحصیلان سال 1397***

“اسامی و رشته های فارغ التحصیلان مجتمع شهید مهدوی”

فارغ التحصیلان سال 74 فارغ التحصیلان سال 75 فارغ التحصیلان سال 76 فارغ التحصیلان سال 77 فارغ التحصیلان سال 78 فارغ التحصیلان سال 79
فارغ التحصیلان سال 80 فارغ التحصیلان سال 81 فارغ التحصیلان سال 82 فارغ التحصیلان سال 83 فارغ التحصیلان سال 84 فارغ التحصیلان سال 85
فارغ التحصیلان سال 86 فارغ التحصیلان سال 87 فارغ التحصیلان سال 88 فارغ التحصیلان سال 89 فارغ التحصیلان سال 90 فارغ التحصیلان سال 91
فارغ التحصیلان سال 92 فارغ التحصیلان سال 93 فارغ التحصیلان سال 94 فارغ التحصیلان سال 95 فارغ التحصیلان سال 96 فارغ التحصیلان سال 97

خواهشمندیم به منظور برقراری ارتباط بیشتر با مجتمع فرم را تکمیل و در خصوص تکمیل و ارسال آن با سایر دوستان اطلاع رسانی نمایید.

***تکمیل فرم اطلاعات فارغ التحصیلان***