فرشتگان خانه کودک در جشن نماز

فرشتگان خانه ی کودک در نمازخانه ی مدرسه همراه با مادرانشان قامت بستند ...

شورای معلمین دبستان

هشتمين شوراي معلمان دبستان روز چهارشنبه مورخ 92/11/9 با حضور سرکار خانم مهدوي برگزار شد . در اين جلسه ضمن تشکر و قدرداني از معلمين جهت شرکت فعال خود...

برگزاری نمایشگاه پژوهش های دانش آموزان

روز چهارشنبه 18 اسفند ماه نمایشگاه دست آوردهای پژوهشی دانش آموزان برگزار شد

دومین دیدار عمومی اولیا با معلمین در دبستان

روز پنجشنبه مورخ 93/1/28 جلسه Student led conference برگزار مي شود که در اين جلسه دانش آموز به همراه اولياي گرامي ديداري 20 دقيقه اي خواهند داشت و گزارش...