اردوی سیاحتی کاشان -متوسطه 1

دانش آموزان پایه هفتم و هشتم در تاریخ 13 و 14 اردیبهشت ماه 98از مقطع متوسطه 1، به اردوی سیاحتی کاشان رفتند .

گزارش روز نیک زیستی -متوسطه 1

در روز سه شنبه مورخ 98/2/10 به جهت ایجاد فضای مثبت و شاد در میان دانش آموزان مقطع متوسطه 1 ،مراسم روز نیک زیستی برگزار گردید.

کلاس های آموزشی آمادگی پایه ششم به مقطع متوسطه 1

کلاس آمادگی و سنجش دانش لازم برای پایه هفتم و تمرین برای ورود به مقطع متوسطه 1 در روز پنجشنبه مورخ 98/2/5در مقطع متوسطه 1 برگزار شد.  

گزارش بازدید دبستان پسرانه از متوسطه 1

به منظور آشنایی پایه دبستان پسرانه با مقطع متوسطه 1 از دفتر و کلاس ها به  جهت مقایسه PYP, MYP   روز دوشنبه مورخ 98/2/9 دبستان پسرانه برای بازدید به...