طراحی کنیم وبسازیم

دانش آموزان پایه ششم با همکاری معلم علوم از مواد بازیافتی کاردستی های زیبایی ساختند.

نقاشی پایه اول

دانش آموزان پایه اول به مناسبت میلاد حضرت زینب دلسوزی ومحبت را در قالب نقاشی ودانش آموزان پایه های دوم تا چهارم  در قالب نوشته به تصویر کشیدند .  

میلاد حضرت زینب وگرامی داشت روز پرستار

گرامی داشت مقام پرستار و تجلیل از مربیان بهداشت دبستان