«فرم ثبت نام عضویت در انجمن اولیا و مربیان ۱۴۰۲-۱۴۰۳»

با عرض سلام خدمت اولیا محترم

انجمن اولیا و مربیان مدارس از دیرباز به عنوان نماینده ارتباطی خانه و مدرسه عمل نموده و این نھاد بر پایه مشارکت اولیا و مربیان موجودیت می یابند و موجبات افزایش کارآمدی و اثربخشی مشارکت در تصمیم گیری و اجرا را تبلور می سازند در ارتقای امور آموزشی و پرورشی مدارس تأثیرات ماندگار به جا خواھد گذاشت.
والدین محترم مجتمع آموزشی شھید مھدوی نیز ضمن شناخت جایگاه موثر خانواده در تربیت نسل آینده با حضور ارزشمند خود در انجمن اولیا و مربیان این مرکز آموزشی و عضویت در ٣ کار گروه تخصصی و مھارتی، کارگروه توسعه ی فعالیت ھای علمی و آموزشی و کارگروه توسعه ی فعالیت ھای پرورشی، فوق برنامه، بھداشتی و تندرستی نقش آفرین می باشند. خواھشمندیم درصورت تمایل به عضویت در انجمن اولیا و مربیان فرم زیر را تکمیل بفرمایید.

نام و نام خانوادگی
نسبت با دانش آموز
نام و نام خانوادگی دانش آموز
ﺗﻣﺎﯾل ﺑه ھﻣﮑﺎری در ﮐدام ﮐﺎرﮔروه را دارﯾد؟*