درختکاری در اردوگاه

درختکاری در اردوگاه مجتمع که مشرف به مجتمع است ضمن جلوگیری از فرسایش خاک ،به حفظ محیط زیست کمک می کند.                                  

درختکاری در روز جهانی صلح ملل متحد

دانش آموزان مجتمع آموزشی شهید مهدوی همگام با دانش آموزان سراسر جهان در  روز جهانی صلح ملل متحد درختانی برای اشاعه صلح کاشتند. این برنامه بین المللی توسط بنیاد بین المللی آموزش های محیط زیستی(FEE) و شبکه محیط زیستی آنلاین (ENO) در سراسر جهان برگزار گردید.

چهارمین گردهمایی مدیران و رابطین مدارس محیط زیستی

چهارمین گردهمایی مدیران و رابطین مدارس محیط زیستی روز دوشنبه 29 مهرماه 1392 در مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار شد. سرکار خانم دکتر مبرقعی، استادیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی، عضو هسته پژوهشی آموزش برای توسعه پایدار و دبیر انجمن علمی ارزیابی محیط زیست ایران در این جلسه پیرامون •         مروری بر سیر تغییرات محیط […]